Register  Login  Active Topics  Maps  

Translating a Song into Old English

 Language Learning Forum : Multilingual Lounge Post Reply
Glossaphile
Pentaglot
Newbie
United States
youtube.com/TranslatRegistered users can see my Skype Name
Joined 4131 days ago

26 posts - 26 votes
Speaks: English*, French, Italian, Spanish, Latin
Studies: Ancient Greek, German, Old English

 
 Message 1 of 1
07 August 2018 at 10:18am | IP Logged 
I've just recently learned enough Old English to try this, so I thought I'd share i in hopes of getting some useful critique from more experienced Old English scholars. This is a singable adaptation of "Let It Go" from Disney's Frozen.

LǢT HIT GĀN

Tō niht on þǣm beorge gescīnð hƿīt snāƿ.
Þǣr nān fōtlǣst seġen is.
And in rīċe ānlēpnesse,
Nū sēo cyninge eom iċ.

Sƿā þīett hēr þes wind,
Sƿā þīett mīn inlīċa storm.
Iċ ne hine can
Dyrnan heonan forð.

Ne lǣt hīe sēon
Ðīn dēopre sōð.
Hit bedyrnan
Tō gōdre mæġþ þū mōst.
Ne lǣt hīe nǣfre ƿitan þis.
Hīe ƿiton þis!

Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Iċ ne mæġ mē āhabban.
Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Nū āhƿeorfe iċ ūtan.
Heora ƿord
Ne mē magon sceþþan.
Bremme ġēn se storm.
Þæt ċeald nǣfre mē mihte angsumian.

‏Þus æt þisse feornesse
Eall sƿā lȳtlu þynċaþ,
And þā ægsan þe mē wǣldon
Ne furðum nēah cumaþ.

Iċ ƿille mīnne cræft cunnian
And mīne mihte ƿel fandian.
Būtan ‏þām regolum, iċ bēo
Hēr frēo.

Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Dǣl þæs heofones nū eom iċ.
Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Nān tēar adropen bið.
Iċ cōm tō
Belīfanne.
Bremme ġēn se storm.

In ‏‏þone grund full þurh þā lyfte sprǣtt mīn miht.
Mid ‏þissum īse ymbe mē ƿintt mīn sāƿol tō niht.
Sƿā cīele blǣƿ‏‏ð, sƿā ān ġeþōht hrīnð mē innan.
Ne ƿille ne sceal iċ nā nǣfre efthweorfan.

Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Sƿā rīst dagung, sƿā rīse iċ.
Lǣt hit gān, lǣt hit gān.
Sēo mæġþ fullfremed nis.
Hēr sēo sōl
Mē bescīnð ufan.
Bremme ġēn se storm.
Þæt ċeald nǣfre mē mihte angsumian.


Edited by Glossaphile on 18 August 2018 at 4:37am1 person has voted this message usefulIf you wish to post a reply to this topic you must first login. If you are not already registered you must first register


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.0938 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2023 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.